HOTĂRÂRE nr. 58 din 10.12.2020

HOTĂRÂRE nr. 58 din 10.12.2020

HOTĂRÂRE nr. 58 din 10.12.2020

privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-1

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 – Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o
perioadă de 30 de zile, începând cu data de 14.12.2020.
Art.2 – Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2,
necesar a fi adoptate începând cu data de 14.12.2020, în contextul epidemiologic actual,
sunt prevăzute în anexa nr. 1.
Art.3 – Se aprobă lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru
care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea,
prevăzută în anexa nr. 2.
Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național
de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte
administrative ale conducătorilor acestora.
Art.5 – Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU INTERIMAR
NICOLAE-IONEL CIUCĂ

Anexa nr. 1 la HCNSU nr. 58
MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A INFECȚIILOR PROPUSE A SE APLICA PE DURATA
STĂRII DE ALERTĂ

1. Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță și a serviciilor
voluntare pentru situații de urgență de către inspectoratele județene/București-Ilfov
pentru situații de urgență, precum și a poliției locale de către Direcția generală de poliție a
Municipiului București/inspectoratele județene de poliție.

2. Se menține obligativitatea asigurării continuității activității centrelor rezidențiale de
îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu
și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și stabilirii programului de
lucru al angajaților cu avizul direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a
municipiului București.

3. Se menține obligația furnizorilor de servicii sociale de tip rezidențial de a-și organiza
programul în funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local și cu respectarea
normelor în vigoare privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor
servicii va fi organizată și desfășurată cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii
virusului SARS-CoV-2 instituite de autoritățile competente.

4. Se menține obligația desfășurării în regim permanent a activității tuturor centrelor
operative pentru situații de urgență cu activitate temporară, precum și a Centrului Național
de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene/al municipiului București
de coordonare și conducere a intervenției.

5. Se consideră necesară menținerea obligativității purtării măștii de protecție în
spațiile publice, la locul de muncă, în spațiile comerciale, precum și în mijloacele de
transport în comun, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în condițiile
stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

6. Se menține posibilitatea izolării și carantinării în condițiile art. 7, 8 şi 11 din Legea nr.
136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc
epidemiologic şi biologic.

7. Se propune menținerea testării săptămânale, prin grija direcțiilor de sănătate
publică, a personalului de îngrijire şi asistență, a personalului de specialitate şi auxiliar care
îşi desfăşoară activitatea în centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor
vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi
pentru alte categorii vulnerabile.

8. Se consideră necesară menținerea interdicțiilor privind organizarea și desfășurarea
de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spații
deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice,
sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate
potrivit punctelor 09-25.

Anexa nr. 1 la HOTĂRÂRE nr. 58 din 10.12.2020

9. Se propune menținerea interdicției desfășurării de reuniuni cu prilejul unor
sărbători, aniversări, petreceri în spații închise şi/sau deschise, publice şi/sau private.

10. Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, constând în
cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României pot
fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și
sportului și ministrului sănătății.

11. Competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României fără spectatori, numai
în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al
ministrului sănătății.

12. În condițiile pct. 10, se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști,
legitimați și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau
aflate în aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise numai cu
respectarea regulilor de distanțare între participanți, astfel încât să se asigure minimum 7
mp/persoană.

13. Activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor,
studiourilor de producție de film și audiovizual, a instituțiilor de spectacole şi/sau concerte,
școlilor populare, de artă şi de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se
desfășoară numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al
ministrului sănătății.

14. În condițiile pct. 13 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor,
instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la
50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a
cazurilor din județe/localități este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu
participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența
cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică
sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de
locuitori.

15. În condițiile pct. 13 organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt
permise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a
cazurilor este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, numai dacă ocupanții unui
autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar
organizarea şi desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice
şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult
300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de
celălalt, precum şi cu purtarea măștii de protecție. Activitățile sunt interzise la nivelul
județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare
de 1,5/1.000 de locuitori.

16. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se
desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult cu respectarea regulilor de
protecție sanitară, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne.

17. În condițiile pct. 16, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2,
organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu participarea persoanelor care au domiciliul sau reședința în localitatea unde se desfășoară respectiva
activitate, fiind interzisă participarea persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în
localitățile în care se desfășoară aceste activități.

18. Se propune menținerea interdicției activităților recreative și sportive desfășurate în
aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care
nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu
ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul
agriculturii și dezvoltării rurale.

19. Este permisă desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei porcine
africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane.

20. Se propune menținerea interdicției organizării de evenimente private (nunţi,
botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane,
cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.

21. Se propune menținerea interdicției organizării de evenimente private (nunţi,
botezuri, mese festive etc.) în spaţii deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane,
cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente.

22. Se propune menținerea organizării de cursuri de instruire și workshop-uri pentru
adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu
participarea unui număr de maximum 25 de persoane în interior și de maximum 50 de
persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul
ministrului sănătății.

23. Se propune menținerea organizării activităților specifice instituțiilor cu atribuții în
domeniul apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, doar sub
supravegherea unui medic epidemiolog.

24. Se propune menținerea organizării și desfășurării activităților specifice din domeniul
diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în
România, în aer liber, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru
fiecare persoană participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară.

25. Organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum
100 de persoane şi cu respectarea următoarelor măsuri:
a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți
participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul
în care se desfășoară mitingul;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei
suprafețe de minimum 4 mp/persoană acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materialele pe
perioada desfășurării mitingului sau a demonstraţiei;
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării
și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2;

Anexa nr. 1 la HOTĂRÂRE nr. 58 din 10.12.2020

26. Se propune menținerea interdicției de circulație în interiorul localităților pentru
persoanele aflate în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași
familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.

27. Se propune menținerea interdicției de circulație în toate localitățile, pentru toate
persoanele, în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 2300
-05.00, cu următoarele
excepții motivate de:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie şi locul/locurile
de desfășurare a activității profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de
la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează
călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate
cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane şi care poate fi
dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

28. La verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la pct. 27 lit. a),
persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate,
legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria
răspundere.

29. La verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la pct. 27 lit. b)-d),
persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o
declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.

30. Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la pct. 28 și 29, trebuie să cuprindă
numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii
profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura.

31. Se propune menținerea interdicției intrării pe teritoriul României, prin punctele de
trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini și apatrizilor, cu următoarele excepții:
a) membri de familie ai cetăţenilor români;
b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale
Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document
echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora
emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;
d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de
şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul
medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, transportatorii şi alte categorii de
personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
e) personalul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi al organizaţiilor
internaţionale, precum şi membrii familiilor acestora care îi însoţesc în misiuni permanente
pe teritoriul României, personalul militar sau personalul care poate asigura ajutor
umanitar;
f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare,
persoane care fac obiectul prevederilor Regulamentului (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului
European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de
determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie
internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei
ţări terţe sau de către un apatrid, precum şi persoane returnate în baza acordurilor de
readmisie;
i) străinii şi apatrizii care călătoresc în scop de studii;
j) străinii şi apatrizii, lucrători înalt calificaţi, dacă angajarea acestora este necesară din
punct de vedere economic, iar activitatea nu poate fi amânată sau desfăşurată în
străinătate;
k) străinii şi apatrizii, lucrători transfrontalieri, lucrători sezonieri, personal navigant
maritim şi fluvial;
l) membrii delegaţiilor sportive internaţionale care participă la competiţii sportive
organizate pe teritoriul României, în condiţiile legii;
m) membrii echipelor de filmare a producţiilor cinematografice sau audiovizual,
personalul tehnic şi artistic care participă la evenimentele culturale care se derulează pe
teritoriul României, în baza unor relaţii contractuale dovedite sau a unor documente
justificative.

32. În absența unor reglementări contrare la nivel național, măsura stabilită la
pct. 31 nu se mai aplică cetățenilor străini și apatrizilor originari din sau rezidenți în state
terțe dinspre care, la nivel european, este stabilită ridicarea restricțiilor temporare asupra
călătoriilor neesențiale către Uniunea Europeană.

33. Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7 şi 12 din Legea nr. 136/2020
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc epidemiologic
şi biologic.

Anexa nr. 1 la HOTĂRÂRE nr. 58 din 10.12.2020

34. Se propune menținerea competenței de adoptare a măsurii suspendării zborurilor
efectuate de operatorii economici din aviație spre și dinspre țări care nu fac obiectul
excepției de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de Sănătate Publică și
aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, prin hotărâre a Comitetului
Național pentru Situații de Urgență.

35. Sunt exceptate de la prevederile pct. 34 următoarele categorii de zboruri:
a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfă și/sau corespondență;
c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea unei
autorități publice din România;
e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea
operatorilor economici stabiliți în România;
f) aterizări tehnice necomerciale;
g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;
h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru
transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini, din România
către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente
din statul de destinație;
j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte
state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității
Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al
Ministerului Afacerilor Externe;
k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în
conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru
transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în anexa nr. 3 la Comunicarea
privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul Orientărilor privind
măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării
disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C(2020) 1897, din 23.03.2020, din
România către alte state și din alte state către România, cu avizul Autorității Aeronautice
Civile Române și al autorității competente din statul de destinație.

36. Se propune menținerea interdicției efectuării transportului rutier de persoane prin
servicii ocazionale, precum și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor
în vigoare, în scopul participării la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile
unde se desfășoară aceste activități.

37. Se propune menținerea închiderii temporare, totale sau parțiale, a următoarelor
puncte de trecere a frontierei de stat:
40.1 la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare.
40.2 la frontiera româno-bulgară:
a) Lipnița, județul Constanța;
b) Dobromir, județul Constanța;
c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).
40.3 la frontiera româno-ucraineană: Isaccea, județul Tulcea (cu excepția traficului de
marfă).
40.4 la frontiera României cu Republica Moldova: Rădăuți-Prut, județul Botoșani;
40.5 la frontiera româno-sârbă:
a) Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;
b) Vălcani, județul Timiș;
c) Stamora-Moravița, județul Timiș – feroviar (cu excepția traficului de marfă);
d) Lunga, județul Timiș;
e) Foeni, județul Timiș.

38. Se propune menținerea programului cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare
și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul
clădirilor, fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar
06. 00-2300, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este
mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă aspațiului și în intervalul orar 0600-2300, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

Anexa nr. 1 la HOTĂRÂRE nr. 58 din 10.12.2020

39. Se propune menținerea desfășurării activității restaurantelor și a cafenelelor din
interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, fără a depăși 50% din
capacitatea maximă a spațiului şi doar în intervalul orar 0600-2300, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și doar în intervalul orar 0600 -2300 dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.

40. Măsurile prevăzute la pct. 38 şi 39 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară
activităţi în spaţiile publice care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de
cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

41. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 38 și 39 este
restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

42. Operatorii economici prevăzuți la pct. 38 și 39 vor respecta obligațiile stabilite prin
ordin al ministrului sănătății şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri.

43. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor
alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul
clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la pct. 40, cu asigurarea unei distanțe de
minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din
familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun
al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al
președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

44. Se propune menținerea interdicției de desfășurare a activității în baruri, cluburi și
discoteci.

45. Se propune ca operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de
servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să
desfăşoare activitatea în intervalul orar 0500 -2100
.
46. Prin excepţie de la prevederile pct. 45, în intervalul orar 2100 -0500, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

47. Prin excepţie de la prevederile pct. 45, în intervalul orar 2100 -0500, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează
autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone, îşi pot desfăşura activitatea în
regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.

48. În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți
operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri,
precum și a activității barurilor, cluburilor și discotecilor.

Anexa nr. 1 la HOTĂRÂRE nr. 58 din 10.12.2020

49. Se propune ca transportul aerian să se desfășoare în continuare cu respectarea
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune,
echipamentelor, mijloacelor de transport și aeronavelor, procedurile și protocoalele din
interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulilor de conduită pentru personalul
operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și privitor la informarea
personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce
activează în domeniul transportului aerian, în condițiile stabilite prin ordin comun al
ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al
ministrului afacerilor interne.

50. Se propune ca transportul feroviar să se desfășoare în continuare cu respectarea
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția spațiilor comune din gări, halte,
stații sau puncte de oprire, a echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile și
protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar și în
interiorul vagoanelor și garniturilor de tren, gradul și modul de ocupare al materialului
rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și
privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării
pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului feroviar, în condițiile
stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor,
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

51. Se propune ca transportul rutier să se desfășoare în continuare cu respectarea
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția mijloacelor de transport
persoane, procedurile și protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul și
modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul
operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor,
în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul
transportului rutier, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor,
infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

52. Se propune ca transportul naval să se desfășoare în continuare cu respectarea
măsurilor și restricțiilor referitoare la igiena și dezinfecția navelor de transport persoane,
procedurile și protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul și modul
de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită pentru personalul
operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor,
în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul
transportului naval, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor,
infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

53. Se propune ca transportul intern și internațional de mărfuri și persoane să se
desfășoare în continuare, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne.

Anexa nr. 1 la HOTĂRÂRE nr. 58 din 10.12.2020

54. Se menține suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații
închise în următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.

55. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de
noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în
județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică
sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului,
dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare
de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței
de 3/1.000 de locuitori.

56. Se propune menținerea obligației pentru instituțiile și autoritățile publice, operatorii
economici și profesioniștilor de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în
sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât
pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordin comun al
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

57. Se menține obligația ca activitatea la nivelul cabinetelor stomatologice și unităților
sanitare non-COVID, să se desfășoare numai în condițiile stabilite prin ordinul ministrului
sănătății.

58. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de
noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de
lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire
stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al
ministrului sănătății, în baza căruia își pot desfășura activitatea.

59. Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să
respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului
Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific
privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului
județean/al municipiului București pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc pentru
unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a
virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.

60. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de
administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness
de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului
și sportului și al ministrului sănătății.

61. Se menține obligația operatorilor economici care desfășoară activități de tratament
balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății.

62. Se menține obligația ca activitatea în creșe și after-school-uri, să se desfășoare numai
cu respectarea condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării, al
ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului sănătății.

63. Se menține permiterea în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ a activităților
didactice și alte activități specifice precum și organizarea și desfășurarea examenelor
pentru elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor de prevenire
stabilite prin ordin comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului sănătății.

64. Se propune ca la apariția a 3 cazuri de îmbolnăvire cu SARS-CoV-2 într-un interval de
7 zile consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților să fie instituită
măsura închiderii clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenții care nu au
posibilitatea deplasării la domiciliu sau o altă locație se asigură, de către unitatea de
învățământ responsabilă, cazarea în condiții de carantină, precum și măsurile necesare
pentru sprijinirea asigurării necesităților de bază.

65. Se propune menținerea suspendării activității târgurilor, bâlciurilor şi a talciocurilor,
definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice.

66. În vederea limitării răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea și desfășurarea
activității piețelor agroalimentare, inclusiv a celor volante, se realizează în condițiile
stabilite prin ordin comun al Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, al
Ministrului Sănătății și al președintelui Autorității Naționale Sanitar-Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor.

67. În vederea limitării răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea și desfășurarea
activității operatorilor de transport pe cablu care deservesc pârtiile de schi, se realizează în
condițiile stabilite prin ordin comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Economiei,
Energiei și Mediului de Afaceri.

68. Se propune menținerea obligaţiei de organizare a programului de lucru în regim de
telemuncă sau muncă la domiciliu pentru toți angajatorii la care specificul activității
permite această desfășurare a muncii.

69. În vederea evitării aglomerării transportului public, în situaţia în care nu se poate
desfăşura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, se propune
menținerea obligaţiei de organizare a programului de lucru de către angajatorii din
sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi locale, indiferent de modul de
finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile naţionale, companiile
naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori
de o unitate administrativ-teritorială, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât
personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o
diferenţă de cel puţin o oră.

70. Constatarea încadrării în limitele de incidență cumulată a cazurilor pe ultimele 14
zile în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre se realizează în
maxim 48 de ore de la atingerea acestora prin hotărâre a comitetului judeţean/al
municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă pe baza analizelor prezentate de direcțiile
de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, iar măsurile se aplică
pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.

71. Direcțiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, calculează
zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidența cumulată a cazurilor
pentru ultimele 14 zile și prezintă comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru
situaţii de urgenţă, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii
limitelor stabilite în prezenta hotărâre.

72. Calculul zilnic prevăzut la pct. 70 se realizează prin raportare la cifra reprezentând
suma persoanelor cu domiciliul sau reşedinţa în localitatea de referinţă, comunicată
comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă de către Direcţia
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului
Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale judeţene, în prima zi lucrătoare a săptămânii,
la ora 1600. Cifra comunicată de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea
Bazelor de Date prin structurile teritoriale judeţene este utilizată ca referinţă pentru
întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui nou set de date actualizate.

73. La stabilirea incidenței la 1.000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în
considerare focarele din centrele rezidențiale de îngrijire şi asistență a persoanelor
vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii şi adulți, cu şi fără dizabilități, precum şi pentru
alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și din spitale.

Citeste si:

Zona Galbena – Anexa nr. 2 la HCNSU nr. 58 din 10.12.2020

Adaugati comentariu